Erasmus Plus

Projekat YEES (Youth Empowerment and Employability Strengthening, no. 101051829) je sufinansiran sredstvima Erasmus+ Programa (Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih) za period od dvije godine, januar 2022. – decembar 2024. godine.

Projekat okuplja 6 partnerskih organizacija iz zemalja programa Erasmus +; Balkanski razvojni centar iz Srbije, Mobility Friends iz Portugala i Active Youth iz Litvanije i tri partnera iz regiona Zapadnog Balkana (NVO Ekvivalent i Kulturni centar Homer iz Crne Gore, te Greenways iz Bosne i Hercegovine). Svi partneri rade direktno sa mladima i organizacijama koje rade sa mladima, omladinskim radnicima i drugim relevantnim zainteresovanim stranama.

Očekivanja i doprinosi projekta:

Projekat se fokusira na uspostavljanje veze između relevantnih sektora i zajednički rad na povećanju zaposlenosti i zapošljivosti mladih, kreiranje usluga i mehanizama koji podstiču nivo lokalne aktivnosti za zapošljavanje i zapošljivost mladih. Projekat je u potpunosti u skladu sa segmentom poziva „Jačanje kapaciteta u oblasti mladih“ kroz stvaranje međunarodne saradnje zasnovane na multilateralnom partnerstvu između organizacija aktivnih u oblasti mladih koja ima za cilj da podrži međunarodnu saradnju u oblasti omladine i neformalno učenje kao pokretač održivog socio-ekonomskog razvoja i blagostanja omladinskih organizacija i mladih.

Takođe doprinosi postizanju ciljeva: podizanje kapaciteta organizacija koje rade s mladima van formalnog učenja: promicanje aktivnosti neformalnog učenja u partnerskim zemljama, posebno usmjerenih na mlade ljude sa manje mogućnosti kroz poboljšanje nivoa kompetencija i razvoj, testiranje i pokretanje šema i programa mobilnosti za neformalno učenje i jačanje sinergije i dopunjavanje formalnog obrazovanja i zahtjeva tržišta rada.

Projekat se odnosi i na omladinske radnike i na OCD koje rade sa mladima na povećanju njihovih kapaciteta za pripremu i pružanje adekvatnih obuka za mlade i druge ranjive grupe koje bi doprinijele povećanju njihove zapošljivosti i spremnosti za traženje posla i zapošljavanje. Drugi aspekt je direktan rad i obezbjeđivanje kreiranih obuka za mlade koji direktno doprinose povećanju njihovog znanja i pripremljenosti za traženje posla i povećanju njihovih potencijala za zapošljavanje kroz unapređenje kompetencija, vještina i razumijevanja poslovnog sektora. To znači da kroz projekat učesnici dobijaju uvid u to šta poslodavci traže pri zapošljavanju, šta očekuju od zaposlenih itd. Mladi prolaze kroz module obuke koji se sastoje od opštih obuka (ličnih kompetencija), treninga o preduzetništvu, upravljanju projektima i mladima. osnaživanje i angažman. Osim toga, projekat je veza između mladih i OCD koje rade sa mladima i različitim sektorima (poslovnim i javnim) kako bi se doprinijelo povećanju saradnje i saradnje u pogledu potencijala i mogućnosti zapošljavanja mladih. Poslovni sektor će imati priliku da otvoreno razgovara sa mladima o tome šta smatraju problemima, šta mladi ljudi mogu učiniti da se bolje pripreme za zapošljavanje i šta mogu očekivati na poslu. Projekat okuplja relevantne zainteresovane strane kako bi se povećala saradnja i razumevanje između sektora.

Through foreseen project activities more than 650 persons will be directly involved while the outreach and project impact will be much higher.

Opšti cilj projekta je doprinijeti jačanju vještina i kompetencija omladinskih radnika, mladih i ranjivih grupa kako bi se povećala zapošljivost mladih i povećala njihova uključenost u demokratske procese.

Specifični ciljevi:          

  • Razviti nove alate i metode neformalnog učenja za omladinske radnike, posebno one koji unapređuju kompetencije i vještine koje doprinose povećanju zapošljivosti mladih.
  • Povećati znanje i zapošljivost mladih, na način da su mladi stekli praktična iskustva u traženju posla kroz direktan kontakt sa poslovnim sektorom i međusektorsku saradnju.
  • Omladinski radnici razmjenjuju iskustva i stiču uvid u metode partnerskih organizacija koje se koriste za povećanje kompetencija i vještina mladih ljudi.
  • Doprinijeti povećanju potencijala mladih i povećanju angažmana u procesima donošenja odluka, zapošljivosti i praksi kako bi postali aktivni građani. 
  • Doprinijeti povećanju potencijala mladih i povećati njihov angažman u procesima donošenja odluka, zapošljivosti i praksi, kako bi postal aktivni građani okupljanjem različitih sektora

Glavni očekivani rezultati projekta:

Kreiranje 4 modula obuke koji će se testirati kroz tri programa obuke o mobilnosti i potom koristiti za metode neformalnog učenja sa mladima kako bi se doprinijelo povećanju njihove zapošljivosti, osnažilo i ohrabrilo da budu aktivni članovi društva i učestvuju u odlučivanju unutar procesa u svojim zajednicama.

Testiranje novih modula obuke kroz koje će omladinski radnici, treneri i predstavnici omladinskih organizacija i organizacija civilnog društva dalje primjenjivati svoja nova znanja kroz obuke i umnožavati događaje na lokalnim nivoima.

Implementacija projekta

Podjeljena je u 4 radna paketa:

Radni paket 1 – Upravljanje projektom – (Kontrola kvaliteta, Monitoring i Evaluacija) – uključuje sve aktivnosti relevantne i potrebne u okviru implementacije projekta, praćenje implementacije i procjenu postignuća projekta, izvršenje projektnih finansija prema planiranom na transparentan, odgovoran i odgovoran način i upravljanje kontrolom kvaliteta.

Radni paket 2 Priprema i implementacija obuke – uključuje prikupljanje iskustava i uvid u iskustva partnera EU u vezi sa osnaživanjem mladih, povećanjem zapošljivosti mladih i drugih ranjivih grupa u relevantnim sektorima. Nadalje, kreiranje 4 modula obuke koji će se testirati kroz 3 kursa mobilnosti i potom koristiti za metode neformalnog učenja sa mladima kako bi doprinijeli povećanju njihove zapošljivosti, osnažili ih i potaknuli da budu aktivni članovi društva i učestvuju u procesima donošenja odluka u svojim zajednicama. Radni paket se uglavnom fokusira na povećanje kapaciteta trenera i osoba koje će koristiti module obuke u radu sa mladima za primjenu novih metoda neformalnog učenja.

Radni paket 3: Događaji i lokalni treninzi – Testiranje novih modula obuke kroz koje će omladinski radnici, treneri i predstavnici omladinskih organizacija i organizacija civilnog društva dalje primjenjivati svoja nova znanja kroz obuke i umnožavati događaje na lokalnim nivoima. Ovaj rad je usmjeren direktno ka unapređenju prakse i širenja dosega.

Radni paket 4: Komunikacija, diseminacija i uticaj – da se obezbedi adekvatna vidljivost projekta, komunikacija, diseminacija rezultata projekta i uticaj na širem nivou.

Povezane vijesti

to top